วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำวัตรค่ำ1


ทำวัตรค่ำ
เมื่อเข้าประชุมพร้อมกันแล้ว เวลาหัวหน้าทำสักการะ พึงคุกเข่าประณมมือ ครั้นเสร็จแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าพึงกล่าวคำอภิวาทว่านำดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัทพุทโธ ภะคะวา,                   พระผู้มีพระภาคเจ้าทางเป็นพระอรหันต์
 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ                      ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
(กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,                          พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ธัมมัง นะมัสสามิฯ                                           ไว้ดีแล้ว  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,          พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิฯ                                               ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
(กราบ)
ปุพพภาคนมการะ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต                  เราทั้งหลายสวดนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้เป็น
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ               พระพุทธเจ้ากันเถิด
(รับพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                                   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต,                                                      ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ.                                          ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 ( ๓ ครั้ง)

1 ความคิดเห็น:

Somlak Wanyo กล่าวว่า...

หนังสือสวดมนต์แปล วัดญาณรังษี วอร์ชิงตัน ดีซี เวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกา จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการสวดมนต์ของภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และผู้สนใจทัี่วไปที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา