วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

๑ พุทธานุสสติ


๑ พุทธานุสสติ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง                   เราทั้งหลายสวดพรรณนาระลึกถึง
กะโรมะ เสฯ                                                     คุณพระพุทธเจ้ากันเถิด
 (รับพร้อมกัน)
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง                       ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
กัลป์ยาโณกิตติสัทโท อัพภุคคะโต,                   ได้ฟุ้งเฟื่องไป ดังนี้ว่า                         
อิติปิ โส ภะคะวา,                                             เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง,                                                          เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา
สัมมาสัมพุทโธ,                                               เป็นผู้รู้ชอบเอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน,                                  เป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชชาและจะระณะ
สุคะโต,                                                            เป็นผู้ไปดีแล้ว
โลกะวิทู,                                                          เป็นผู้ทรงรู้โลก
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,                       เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,                                  เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ,                                                              เป็นผู้เบิกบานแล้ว
ภะคะวา ติ.                                                       เป็นผู้จำแนกธรรม ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: