วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๓


1 รูปะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                        ความตรึกถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงเสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงรูปนั้น
2 สัททะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง         ความตรึกถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงเสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงเสียงนั้น
3 คันธะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความตรึกถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้น
4 ระสะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความตรึกถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงรสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงรสนั้น
5 โผฏฐัพพะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง  ความตรึกถึงโผฏฐัพพะเป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงโผฏฐัพพะนั้น
6 ธัมมะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความตรึกถึงธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ         ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงธัมมารมณ์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น: