วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๔


1 รูปะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง             ความตรองถึงรูป เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงรูปนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงรูปนั้น
2 สัททะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความตรองถึงเสียง เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงเสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงเสียงนั้น
3 คันธะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความตรองถึงกลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น
4 ระสะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง            ความตรองถึงรส เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงรสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงรสนั้น
5 โผฏฐัพพะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง   ความตรองถึงโผฏฐัพพะ เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น
6 ธัมมะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความตรองถึงธัมมารมณ์ เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความตรองถึงธัมมารมณ์นั้น
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว                                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง                                อริยสัจคือทุกขนิโรธ(ธรรมเป็นที่ดับทุกข์)

ไม่มีความคิดเห็น: