วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๕


มรรค
กะตะมัญจะ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ คือ
ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปทา                            ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา
อะริยะสัจจัง                                                     (ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์) เป็นอย่างไร
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค                  ทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์ ทางเดียวนี้แล
เสยยะถีทัง                                                       ทางนี้เป็นอย่างไร
สัมมาทิฏฐิน                                                    คือความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปโป                                                 ความดำริชอบ
สัมาวาจา                                                         วิรัติเป็นเครื่องเจรจาชอบ
สัมมากัมมันโต                                                 วิรัติธรรมเป็นเครื่องกระทำชอบ
สัมมาอาชีโว                                                     วิรัติธรรมเป็นที่เลี้ยงชีพชอบ
สัมมาวายาโม                                                   ความพยายามชอบ
สัมมาสะติ                                                        ความระลึกชอบ
สัมมาสะมาธิ                                                    ความตั้งจิตมั่นชอบ
กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ
(ความเห็นชอบ)เป็นอย่างไร?
ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง                             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความรู้ในทุกข์
ทุกขะสะมุทะโย ญาณัง ทุกขะนิโรโธ               ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์
ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา                           ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม
ปะฏิปะทาย ญาณัง                                          เป็นที่ดับทุกข์อันใดแล
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ                    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิ
(ความเห็นชอบ)
กะตะโม จะ ภิกขะเว                                         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
สัมมาสังกัปโป                                                 สัมมาสังกัปปะ( ความดำริชอบ)เป็นอย่างไร?
เนกขัมมะสังกัปโป                                           ความดำริในการออกบวช(คือออกจากกามารมณ์)
อัพพะยาสังกัปโป                                            ความดำริในความไม่พยาบาท
อะวิหิงสาสังกัปโป                                           ความดำริในความไม่เบียดเบียน
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว                                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาสังกัปปะ
สัมมาสังกัปโป                                                 (ความดำริชอบ)
กะตะมา จะ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา(วิรัติเป็นเครื่องเจรจาชอบ)
สัมาวาจา                                                         เป็นอย่างไร?
มุสาวาจา เวระมะณี                                         เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกล่าวเท็จ
ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี                            เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวาจาหยาบคาย
สัมผัปปะลาปา เวระมะณี                                 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากเขรจาสำราก เพ้อเจ้อ
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา                    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาวาจา
(วิรัติเป็นเครื่องเจรจาชอบ)
กะตะโม จะ ภิกขะเว                                         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันโต                                                (วิรัติธรรมเป็นเครื่องกระทำชอบ) เป็นอย่างไร?
ปาณาติปาตา เวระมะณี                                   เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์
อะทินนาทานา เวระมะณี                                 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของ
ที่เจ้าของไม่ได้ให้
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี                            เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากความประพฤติผิดในกาม
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว                                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันโต                                                 (วิรัติธรรมเป็นเครื่องกระทำชอบ)

ไม่มีความคิดเห็น: