วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

๓. ธัมมานุสสติ


. ธัมมานุสสติ
(ห้วหน้านำ)
หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เสฯเราทั้งหลายจงขับสรรเสริญพระธรรมกันเถิด
(รับพร้อมกัน)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,                          พระธรรม เป็นของอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว           
สันทิฏฐิโก,                                                      เป็นของอันบุคคลพึงเห็นเอง
อะกาลิโก,                                                         เป็นของไม่มีกาลเวลา
เอหิปัสสิโก,                                                      เป็นของเรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้
โอปะนะยิโก,                                                    เป็นของอันบุคคลพึงน้อมเข้ามาใส่ใจ 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ,                        เป็นของอันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัว  ดังนี้

1 ความคิดเห็น:

Somlak Wanyo กล่าวว่า...

หนังสือสวดมนต์วัดญาณรังาี วอร์ชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา จะจัดพิมพ์ใหม่ เพราะของเก่าหมดลงไม่พอใช้สำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาใช้สวดได้