วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เริ่มอนัตตลักขณสูตร


อนัตตลักขณสูตร
เริ่มอนัตตลักขณสูตร
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ                                    อนัตตลักขณอันใด อันสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ได้โดยยาก
เญยยัง อะนัตตะสัญญานัง                               พระสัมพุทธเจ้า ได้ทรงประกาฅอนัตตลักขณะนั้น
อัตตะวาทาตตะสัญญานัง                                เป็นธรรมอันปลดเปลื้องอัตตวาทุปาทาน การถือมั่น
สัมมะเทวะ วิโมจะนัง                                      ด้วยอันกล่าวว่าตน และอัตตสัญญา ความสำคัญว่าตน
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ                                                โดยชอบแท้
ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง                                     แก่เหล่าพระโยคี คือปัญจวัคคีย์ ผู้มีสัจจะอันเห็นแล้ว
อัตตะรี ปะฏิเวธายะ                                         เพื่อให้เจริญญาณอันอุดม
ภาเวตุง ญาณมุตตะมัง                                     เพื่อความตรัสรู้ธรรมอันยิ่ง
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานิ                                     จิตของพระปัญจวัคคีย์เหล่านั้น
ญาเณนุปปะริกขะตัง                                       ผู้มีธรรมอันได้เห็นแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยญาณ
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ                                       พ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวง
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต                                         โดยไม่เหลือ ด้วยพระสุตรอันใด
ตะถา ญาณานุสสาเรนะ                                   เราทั้งหลาย จงสวดพระสูตอันนั้น
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง                                     เพื่อประโยชน์สำเร็จแก่สาธุชนทั้งหลาย
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง                                                ผู้ปรารถนาจะทำคำสอน โดยระลึกตาม
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เสฯ                              ญาณอย่างนั้น เทอญ.

ไม่มีความคิดเห็น: