วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัพพะโรคะวินิมุตโต


สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะโรคะวินิมุตโต                                        ท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งปวง
สัพพะสันตาปะวัชชิโต                                                จงว่างเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง
สัพพะเวระมะติกันโต                                      จงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง
นิพพุโจ จะ ตุวัง ภะวะ                                     จงถึงความดับไปซึ่งทุกข์ทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลาย
 (ต่อด้วย สัพพี ตีโย......)

ไม่มีความคิดเห็น: