วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาทิตตสุตตคาถา


อาทิตตสุตตคาถา
ภุตตา โภคา ภะตา ภัจจา                                  โภคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายทึ่
วิติณณา อะปะทาสุ เม                                      ควรเลี้ยง เราได้ได้เลี้ยงแล้ว
อุทธัคคา ทักขืณา ทินนา                                  อันตรายทั้งหลาย เราได้ข้ามพ้นไปแล้ว
อะโถ ปัญจะพะลี กะตา                                    ทิกษิณาที่เจริญผล เราได้ให้แล้ว
อุปัฏฐิตา สีละวันโต                                         อนึ่ง พลี เราได้ทำแล้ว
สัญญตา พฺรหฺมจาริโน                                     ท่านผู้มีศีลสำรวมแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์
เราได้บำรุงแล้ว
ยทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ                                    บัณฑิตผู้ครองเรือน ปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์อันใด
ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง                                    ประโยชน์นั้น เราได้บรรลุแล้ว
โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต                                  กรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อน
กะตัง อะนะนุตาปิยัง                                       ภายหลังเราได้ทำแล้ว
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ                                    นรชนผู้จะต้องตาย เมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่
อะริยะธีมเม ฐิโต นะโร                         ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรม
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ                                       เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญนรชนนั้น
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.                                ในโลกนี้ นรชนนั้น ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงใน
สวรรค์ ดังนี้แล

ไม่มีความคิดเห็น: