วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๗


กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติ
(ความระลึกชอบ)เป็นอย่างไร?
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ                                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
1กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ                             ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง  อยู่
อาตาปี  สัมปะชาโน สะติมา                             มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง                  พึงนำอภิชฌาและโทมนัส(ความยินดีและความยินร้าย)
ในโลกเสียให้พินาศ
2 เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี วิหะระติ               ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง  อยู่
อาตาปี  สัมปะชาโน สะติมา                             มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง                  พึงนำอภิชฌาและโทมนัส(ความยินดีและความยินร้าย)
ในโลกเสียให้พินาศ
3จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ                           ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง  อยู่
อาตาปี  สัมปะชาโน สะติมา                             มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง                  พึงนำอภิชฌาและโทมนัส(ความยินดีและความยินร้าย)
ในโลกเสียให้พินาศ
4ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                       ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรมมเนือง  อยู่
อาตาปี  สัมปะชาโน สะติมา                             มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง                  พึงนำอภิชฌาและโทมนัส(ความยินดีและความยินร้าย)
ในโลกเสียให้พินาศ
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสติ                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าสัมมาสติ
(ความระลึกชอบ)

ไม่มีความคิดเห็น: