วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เจดีย์อนุสรณ์สถานที่ีพระพุทธองคืเสด็จมาประทับสอนอาฬวะกะยักษ์http://somlakwanyo.multiply.com/photos/album/77#photo=4

พระเจดีย์อนุสรณ์ถึงสถานที่องค์สมเด็จพระสัีมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอบรมเทศนาสั่งสอนท่านอาฬวะกะยักษ์แห่งเมืองอาฬวี

ไม่มีความคิดเห็น: