วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระกถาวัตถุ


พระกถาวัตถุ
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,                                     ค้นหาบุคคลโดยไม่มีปรมัตถ์
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ,                              คือความหมายแท้จริงหรือ?
อามันตา,                                                          ถูกแล้ว,
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ,                                ปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริง อันใด
มีอยู่ ค้นหาบุคคลนั้น
ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,                       ไม่ได้เลยโดยปรมัตถ์
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ,                              คือความหมายอันแท้จริงอย่างนั้นหรือ?
นะ เหวัง วัตตัพเพ,                                          ท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั้น,
อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ,                               ท่านจงรู้นิคหะ( การข่ม การปราม) เถิด
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,                                     ถ้าท่านค้นหาบุคคลไมได้เลยปรมัตถ์
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ                                 คือความหมายอันแท้จริงแล้ว ท่านก็ควรกล่าว
                                                                        ด้วยเหตุนั้นว่า
เตนะ วะตะเร วัตตัพเพ,                                   ปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่
เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส                  โดยปรมัตถ์ คือโดยความหมายอันแท้จริงนั้น
คำตอบของท่านที่ว่า
ปุคคะโล อุปะลัภพะติ                                      ปรมัตถ์ คือความหมายอันแท้จริงมีอยู่
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ มิจฉา.                    เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมัตถ์
คือความหมายอันแท้จริง อันนั้นจึงผิด

ไม่มีความคิดเห็น: