วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

สายัณฯหกาลที่บ่อน้ำแร่ เชียงขาง

ย่ำสนธยาชุมชนฝั่งแม้น้ำหลวยที่ไหลลงสู่แม้น้ำของ(โขง) ต้นน้ำที่อุดมด้วยพืชพรรณนานาชนิด สองฝั่งน้ำคือยอดเขาสูงชันที่หลั่งน้ำเปผ็นสายไหลรนินลงสู่ที่ลุม มีน้ำแรน่อันเกิดจากคตวามร้อยไต้ดิน ทำให้ผู้คนได้อาบโดยไม่ต้องเสียค่าไฟพลังงานในการต้มให้ยาก ธรรมชาติจัดให้แล้วโดยสมบูรณ์ มีห้องสำหรับอาบน้ำ สำหรับพระถวายฟรี ส่วนที่ติดตามคนละ ๒ หยวน คือ ๑๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น: