วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประตูวัดประตูเมือง

ประตูวัด กับประตูเมืองที่เมืองจีนจะสร้างในรูปแบบเดีรยวกันอย่าางที่เห็น ภาพนี้บัีนทึกในเส้นทางจากเชียงรุ่งสู่เมืองลอง ยูนนาน สาะารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: