วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา


ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา         คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะ              เรามาสวดนอบน้อม
คาถาโย            เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ     พระรัตนตรัยและปลงธรรม
ภะณามะ เส                                                      สังเวชกันเถิด
(รับพร้อมกัน)
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว                  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นผู้หมดจดดีแล้ว
ผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,              มีพระปัญญาจักษุหมดจดแล้ว โดยส่วนเดียว
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,                      ฆ่าบาปและอุปกิเลสแห่งโลก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,                ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยความเคารพ
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,                   พระธรรมของพระศาสดาจารย์เจ้าพระองค์นั้น
ราวกับประทีป
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,                 พระธรรมอันใดต่างโดยประเภทคือมรรคผลและนิพพาน
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,                  เป็นธรรมข้ามโลก และธรรมอันใด
ส่องเนื้อความแห่งโลกัตรธรรมนั้น
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง                  ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพ
สังโฆ สุเขตตาภฺยะติเขตตะสัญญิโต,                พระสงฆ์หมู่ใดจัดเป็นนาดียิ่งกว่านาดี
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,                    มีความระงับอัน ประจักษ์แล้ว รู้ตามสมเด็จพระสุคตเจ้า 
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,                        มีกิเลสโลเลอันละได้แล้ว เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี  
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง                 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง.                      บุญอันใด ที่ข้าพเจ้าไหว้วัตถุ ๓ เป็นของควรบูชา
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,                 โดยส่วน เดียว สั่งสมแล้วอย่างนี้ ๆ 
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัตตะวา,            ขอสรพพอุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามี
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.                ด้วยความประสิทธานุ ภาพแห่งบุญนั้นแล    

ไม่มีความคิดเห็น: