วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สวดมนต์แปล๖
๓ สังฆาภิถุติ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เสฯ            เราทั้งหลายสวดสรรเสริญพระสังฆคุณกันเถิด
(รับพร้อมกัน)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,        พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเข้าหมู่ใด
ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด
ปฏิบัติธรรมถูกแล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติชอบแล้วยะทิทัง                                                        คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคคานิ                                       คู่แห่งบุรุษทั้งหลาย  
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา                                       บุรุษบุคคลทั้งหลาย ๘
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                      นี่แหละพระ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย,                                                       ท่านผู้ควรแก่การสักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย,                                                      ท่านผู้ควรของต้อนรับ
ทักขิเณยโย,                                                     เป็นผู้ควรทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย,                                            เป็นผู้ควรทำอัญชลีกรรม
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ                 ท่านเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาอื่นยิ่งกว่า
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,                         ข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้น
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ                        ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้าฯ
(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)
จบ

ไม่มีความคิดเห็น: