วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สวดมนต์แปล๔
ธัมมาภิถุติ
(ห้วหน้านำ)
หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เสฯ            เราทั้งหลายสวดสรรเสริญพระธรรมคุณกันเถิด
(รับพร้อมกัน)
โย โส สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                 พระธรรมอันใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว
สันทิฏฐิโก                                                       เป็นของอันบุคคลพึงเห็นเอง
อะกาลิโก                                                          เป็นของไม่มีกาลเวลา
เอหิปัสสิโก                                                       เป็นของจะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้
โอปะนะยิโก                                                     เป็นของอันบุคคลพึงน้อมเข้ามาใส่ใจ
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ                            เป็นของอันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตัว
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ                           ข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระธรรมอันนั้น
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิฯ                     ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งพระธรรมอันนั้น ด้วยเศียรเกล้า
 (กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

ไม่มีความคิดเห็น: