วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สวดมนต์แปล ๓๑ พุทธาภิถุติ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เสฯ           เราทั้งหลายสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ากันเถิด
โย โส ตะถาคะโต                                             พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด
อะระหัง                                                           เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา
สัมมาสัมพุทโธ                                                เป็นผู้รู้ชอบเอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน                                   เป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต                                                             เป็นผู้ไปดีแล้ว
โลกะวิทู                                                           เป็นผู้ทรงรู้โลก
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ                        เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง                                   เป็นผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ                                                               เป็นผู้เบิกบานด้ว
ภะคะวา                                                           เป็นผู้จำแนกธรรม
โย                                                                    พระองค์ใด
อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง                     ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้
สะพฺหรห์มะกัง,                                               กับทั้งเทวดามารพรหม และหมู่สัตว์
สัสสะมะณะพฺราหฺมะนิง ปะชัง สะเทวะ          พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
มะนุสสังสะยัง อะภิญญา                                 และเทวดามนุษย์
 สัจฉิกัตฺวา ปะเวเทสิฯ                                     ให้รู้ตาม
โย                                                                    พระองค์ใด
ธัมมัง เทเสสิ                                                    ทรงแสดงแล้วซึ่งธรรม
อาทิกัลยาณัง                                                    ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัลยาณัง                                                 ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริโยสานะกัลยาณัง                                       ไพเราะในที่สุด
สาตถัง สะพฺยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง       ทรงประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้ง
ปะริสุทธัง พฺรหมะจะริยัง ปะกาเสสิ                พยัญชนะอันประเสริฐบริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ                 ข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                                                                        ด้วยเศียรเกล้า.
(กราบ ระลึกถึงพระพุทธคุณ

ไม่มีความคิดเห็น: