วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สวดมนต์แปล๒เพิ่มใหม่
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
(หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ      เชิญเถิด บัดนี้เราจงทำการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
อะภิตุง ปุพพะภาคะ นะมะการัง กะโรมะ เสฯ  นั้นอันเป็นส่วนเบื้องต้นเพื่อขับสรรเสริญด้วยวาจา)
(รับพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                                   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ             อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น
( ๓ ครั้ง)

ไม่มีความคิดเห็น: