วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ธุตังคเจดีย์เป็นพระเจดีย์หมู่มี ๑๓ องค์ หมายถึงหลักธรรมคือธุดงค์ ๑๓ ข้อที่พระพุทธองค์ประทานอนุญาติให้ภิกษุสง­ฆ์สมาทาน เพื่อเป็นข้อวัตรปฏิบัติขัดเกลากิเลส ท่านพ่อลีร ธมมธโร ดำริ และจัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพระบรมสารริกธา­ตุและพระบรมธาตุแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมาไ­ว้ที่นี่เพื่อเหล่าเทวดาและมนุษย์ทัี้งหลา­ยได้กราบไหว้บูชา

ไม่มีความคิดเห็น: