วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำวัตรค่ำ ๒๕๕๖


ทำวัตรค่ำ
เมื่อเข้าประชุมพร้อมกันแล้ว เวลาหัวหน้าทำสักการะ พึงคุกเข่าประณมมือ ครั้นเสร็จแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าพึงกล่าวคำอภิวาทว่านำดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัทพุทโธ ภะคะวา,                   พระผู้มีพระภาคเจ้าทางเป็นพระอรหันต์
 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ                      ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
(กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,                          พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ธัมมัง นะมัสสามิฯ                                           ไว้ดีแล้ว  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,          พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิฯ                                               ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
(กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น: