วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัจจะกิริยคาถา 24-3-56


สัจจะกิริยคาถา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง                                  พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                      ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง                                      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง                                   พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                      ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง                                      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง                                   พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                      ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง                                      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

ไม่มีความคิดเห็น: