วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

นมการคาถา 24-3-56


นมการคาถา
สัมพุทเธ อัฏฐวีสัญจะ                                     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ทะวาทะสัญจะ สหัสสะเก                               ๕ แสน  หมื่น 
ปัญจะสะตะสหัสสานิ                                    ๒ พัน ๒๘ พระองค์
นะมามิ สิระสา อะหัง                                      ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย
นะมามิหัง                                                        พระสงฆ์ด้วย
นะนะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ              ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
อุปัททะเว อะเนกา อันตะรายาปิ                      ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
วินัสสันตุ อะเสสะโต                                        ขจัดเสียซึ่งอุปัทวะ ทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลาย
เป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่เหลือ
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ                          ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จตุวีสติสหัสสะเก                                            ๑ ล้าน หมืน
ทะสะสะตะสะหัสสานิ                                     ๔ พัน ๕๕ พระองค์
นะมามิ สิระสา อะหัง                                       ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
อาทะเรน นะมามิหัง                                        ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
นะมะการานุภาเวน หันตะวา                           ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
สัพเพ อุปัททะเว                                              จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต      แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนกจงพินาศไปโดยไม่เหลือ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต                               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก                            ล้าน หมื่น พัน
วีสะสติสะตะสะหัสสานิ                                   ๑๐๙ พระองค์
นะมามิ สิระสา อะหัง                                       ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง  ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
อาทะเรนะ นะมามิหัง                                      ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา                         ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
สัพเพ อุปัททะเว                                             จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต      แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่เหลือ          

ไม่มีความคิดเห็น: