วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

อนัตตลักขณสูตร ๓ 25-3-56


ยัสมา จะ โข ภิกขะเว                                       ก็เพราะเหตุใดแล ภิกษุทั้งหลาย
วิญญาณัง อนัตตา                                            วิญญาณจึงเป็นอนัตตา
ตัสมา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ           เพราะเหตุนั้น วิญญาณพึงเป็นไปเพื่ออาพาธ
นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ                                 อนึ่ง สัตว์ย่อมไม่ได้วิญญาณตามใจหวัง
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ                                    ว่าวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด
เอวัง เม วิญญาณัง มา อโหสีติ                          วิญญาณของเรา อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย
. ตัง กิง มัญญัตุถะ ภิกขะเว                            ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉน
รูปัง นิจจัง วา อนิจจัง วา ติ                             รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
อะนิจจัง ภันเต                                                 ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ                        สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
ทุกขัง ภันเต                                                     เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปริณามะธัมมัง            ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา
กัลป์ลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง                          ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ         ว่านันเป็นเรา เราเป็นนั่นป็นนี่ นั่นเป็นตนของเรา
โน เหตัง ภันเต                                                 หาอย่างนั้นไม่ พระเจ้าข้า
. ตัง กิง มัญญัตถะ ภิกขะเว                           ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉน
เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ                       เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง
อะนิจจัง ภันเต                                                 ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ                        สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
ทุกขัง ภันเต                                                     เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปริณามะธัมมัง            ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไป
กัลป์ลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง                          เป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ         ว่านั่นเป็นเรา เราเป็นนั่นป็นนี่ นั่นเป็นตนของเรา
โน เหตัง ภันเต                                                 หาอย่างนั้นไม่ พระเจ้าข้า
. ตัง กิง มัญญัตถะ ภิกขะเว                           ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉน
สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ                         สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง
อะนิจจัง ภันเต                                                 ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ                        สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
ทุกขัง ภันเต                                                     เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปริณามะธัมมัง            ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไป
กัลป์ลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง                          เป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ         ว่านั่นเป็นเรา เราเป็นนั่นป็นนี่ นั่นเป็นตนของเรา
โน เหตัง ภันเต                                                 หาอย่างนั้นไม่ พระเจ้าข้า
. ตัง กิง มัญญัตถะ ภิกขะเว                            ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉน
สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ                       สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง
อะนิจจัง ภันเต                                                 ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ                        สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
ทุกขัง ภันเต                                                     เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปริณามะธัมมัง            ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
กัลป์ลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง                          ไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ         ว่านั่นเป็นเรา เราเป็นนั่นป็นนี่ นั่นเป็นตนของเรา
โน เหตัง ภันเต                                                 หาอย่างนั้นไม่ พระเจ้าข้า
๑๐. ตัง กิง มัญญัตถะ ภิกขะเว                         ท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉน
วิญญาณัง นิจจา วา อะนิจจา วาติ                    วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
อะนิจจัง ภันเต                                                 ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ                        สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
ทุกขัง ภันเต                                                     เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปริณามะธัมมัง            ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา
กัลป์ลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง                          ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ         ว่านันเป็นเรา เราเป็นนั่นป็นนี่ นั่นเป็นตนของเรา
โน เหตัง ภันเต                                                 หาอย่างนั้นไม่ พระเจ้าข้า
๑๑. ตัสมา ติหะ ภิกขะเว                                   เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ยังกิญจิ รูปัง อตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง         ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดี
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา                                ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา                                                หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
หีนัง วา ปะณีตัง วา                                         เลวก็ดี ประณีต ก็ดี
ยันทูเร สันติเก วา                                            อันใด มีในที่ไกลก็ดี ในทีไกล้ก็ดี
สัพพัง รูปัง                                                      รูปทั้งหมด ก็เป็นสักว่ารูป
เนตัง มะมะ                                                      นั่นไม่ใช่ของเรา
เนโสหะมัสมิ                                                    เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่
นะ เมโส อัตตาติ                                              นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้
๑๒. ยากาจิ เวทะนา                                         เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อตีตานาคะตะปัจจุปปันนา                              ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดี
อัชฌัตตา วา พหิทธา วา                                  ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
โอฬาริกา วา  สุขุมา วา                                    หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
หีนา วา ปะณีตา วา                                          เลวก็ดี ประณีตก็ดี
ยา ทูเร สันติเก วา                                            อันใด มีในที่ไกลก็ดี  ในที่ใกล้ก็ดี
สัพพา เวทะนา                                                            เวทนาทั้งหมด ก็เป็นสักวาเวทนา
เนตัง มะมะ                                                      นั่นไม่ใช่ของเรา
เนโสหะมัสมิ                                                    เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่
นะ เมโส อัตตาติ                                              นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้
เอวะเมตัง ยะถาถูตัง สัมมัปปัญญายะ             ข้อนี้อันท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ทัฏฐัพพัง                                                        ตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้
๑๓. ยากาจิ สัญญา                                           สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา                            ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดี
อัชฌัตตา วา พหิทธา วา                                  ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
โอฬาริกา วา สุขุมา วา                                     หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
หีนา วา ปณีตา วา                                            เลวก็ดี ประณีตก็ดี
ยา ทูเร สันติเก วา                                            อันใด มีในทีไกลก็ดี ในที่ไกล้ก็ดี
สัพพา สัญญา                                                  สัญญาทังหมดก็เป็นสักว่าสัญญา
เนตัง มะมะ                                                      นั่นไม่ใช่ของเรา
เนโสหะมัสมิ                                                    เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่
นะ เมโส อัตตาติ                                              นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้
เอวะเมตัง สัมมัปปัญญาย ทัฏฐัพพัง               ข้อนี้อันท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตาม
เป็นจริงแล้วอย่างนั้น
๑๔. เยเกจิ สังขารา                                           สังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
อะตีตาตาคะตะปัจจุปปันนา                            ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดี
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา                                ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
โอฬาริกา วา สุขุมา วา                                     หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
หีนา วา ปะณีตา วา                                          เลวก็ดี ประณีตก็ดี
เย ทูเร สันติเก วา                                             เหล่าใด มีในที่ใกล้ก็ดี ในที่ไกลก็ดี
สัพเพ สังขารา                                                 สังขารทั้งหลายทั้งหมด เป็นสักว่าสังขาร
เนตัง มะมะ                                                      นั่นไม่ใช่ของเรา
เนโสหะมัสมิ                                                    เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่
นะ เมโส อัตตาติ                                              นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ             ข้อนี้อันท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ทัฏฐัพพัง                                                        ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั้น
๑๕. ยังกิญจิ วิญญาณัง                                                วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา                            ที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปัจจุบันก็ดี
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา                                ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา                                                หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
หีนัง วา ปะณีตัง วา                                         เลวก็ดี ประณีตก็ดี
ยันทูเร สันติเก วา                                            อันใด มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี
สัพพัง วิญญาณัง                                             วิญญาณทั้งหมด ก็เป็นสักว่าวิญญาณ
เนตัง มะมะ                                                      นั่นไม่ใช่ของเรา
เนดสหะมัสมิ                                                   เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่
นะ เมโส อัตตาติ                                              นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้
เอวะเมตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง             ข้อนี้อันท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ

ไม่มีความคิดเห็น: