วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระอาจารย์มอบถวายกลดกัมมัฏฐาน

พระอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์ ได้มอบถวายกลดกัมมัฏฐานสีขาว เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้ใช้ในการบำเพ็ญภาวนา แก่พระอาจารย์ ตุึ๊๊ํเจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ้ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จำนวน ๔ ฃุด
มีเจ้าภาพร่วมกันถวายดังต่อไปนี้
๑ นางอิงอร กุลกิจจา
๒ น.ส.สุธาศินี กุลกิจจา
๓ น.ส.นันทนัช กุลกิจจา
๔ นายกรกต กุลกิจจา
๕ นายอรุณ กลิ่นสารี
๖ นายวเรศ กุลกิจจา และครอบครัว
๗ นาย วันนพ กุึลกิจจา และครอบครัว
๘ นาง วรรณี นนทรีย์และครอบครัว
๙ นายวุฒิกร กุลกิจจาและครอบครัว
๑๐ นายธนเดช ชัยเชิดชูวงศ์
๑๑ นาง นันทวัน ชัยเชิดชูวงศ์
๑๒ นายภาณุภณ ชัยเชิดชูวงศ์
๑๓ คุณ สรดิษฏ์ ชัยเชิดชูวงศ์
๑๔ ด.ญ.มนภัสสร ชัยเฃิดชูวงศ์
๑๕ น.ส.พรสรัฐ เขียวอ่อน
๑๖ นางสมพร หอมหวล
๑๗ น.ส.จิราวรรณ แก่นมั่น
๑๘ คุณแดง นิรมล
๑๙ คุณศศินภา นามนิตย์
ขออนุโมทนาในทานมัยที่ได้ถวายกลดกัมมัฏฐานไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้กางเพื่อปกป้องตนจากแมลงและสัตว์อื่นที่จะพึงมาเบียดเบียฬขณะบำเพ็ญภาวนา ขออานิสงส์แห่งการถวายทานนี้ จึงเป็นตบะเดฃะพลวะปัจจัยนิสัยตามส่งจนถึงความพ้นทุกข์ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมา ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย จตุพิธพรชัยทัี้งสี่คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ
ในฐานะผู้เป็นมัคคทายกผู้นำพาในการทำบุญครั้งนี้ ขอทำปัตติทานมัยกุศลอันได้แก่การแบ่งผลแห่งบุญที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบกระทำแล้วตามรายนามที่ประกาศนี้ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไมมีกำหนด ไม่มีประมาณที่เวียนว่าย ตาย เกิด อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ มีขันธ์ ๕ ขันธ์ ๔ และขันธ์ ๑ ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายมี มารดา บิดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติ มิตร สหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในสากล จงทราบการให้ส่วนบุญอันเป็นปัตติทานมัยนี้ หากไม่ทราบ ขอเทพยเจ้าทั้งหลายโปรดบอกให้ทราบ เมื่อทราบแล้วจงยินดีและอนุโมทนาเถิด ด้วยการยินดีและอนุโมทนากุศลทั้งหลายทีเราทั้งหลายได้ให้แล้วนี้ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไมมีภัย ปราศจากโรคาพาธ นิราศจากอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง เมื่อสุขอยู่ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป เมื่อทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ

สมลักษณ์ วันโย

ไม่มีความคิดเห็น: