วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานทิพพิมาน

พระอาจารย์ได้พาขึ้นไปบนยอดเขาอันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ข้างบนนั้นมีธารน้ำใสสะอาดไหลรินอยู่ชั่วนาตาปี 
ธารน้ำที่ใสเย็นทำให้น่าอาบสรงให้สดชื่นดียิ่งนัก รอบๆเต็มไปด้วยป่าไม่้นานาชนิดร่มรื่นสดชื่นสมกับเป็นแดนทิพพิมานโดยแท้ ในท่ามกลางป่าเขา นับเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาอย่างยิ่ง ยามใดก็ตามที่กำหนดจิตเข้่าสู่สมาธิ ความที่อาศัยป่าอันสงบสงัด สามารถเข้าถึงฌานที่ี ๓ โดยไม่ยาก ทำไมจึงเข้าถึงฌานที่ ๓ เพราะในฌานนี้ทำให้เราสามารถเห็นเหล่าเทพเทวดาที่มีกายเป็นทิพย์ได้ นี่เองทำให้เราหายสงสัยวาทำไมบรรดาบูพาจารย์กัมมัฏฐานทมั้งหลายจึงชอบอยู่ในป่าเขา เพราะการเหมาะสมในการบำเพ็ญภาวนาให้เกิดผลได้ดีกว่าสถานที่อันมีผู้คนพลุกพล่านนี่เอง หากเราได้ไปทดลองดูแล้วจะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายที่บวชใหม่พากันไปบำเพ็ญสมณะธรรมในป่าเสมอๆ แม้พ่อแม่ครูอาจารยของเราในปัจจุบันก็สอนแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือให้เข้่าป่าบำเพ็ญภาวนา

ไม่มีความคิดเห็น: