วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meditation Handbook 9

วิธีทำอานาปานสติภาวนามัยแบบที่ ๒                          The Breath Meditation Development Method 2
มีข้อสำคัญอยู่ ๗ ข้อ คือ                                                        There are seven basic steps:
๑     ให้ภาวนา พุท ลมเข้ายาวๆ โธ ลมออกยาวๆ                               1 Start out with three or seven long in-and-out beaths,
       ก่อน ครั้ง หรือ ๗ ครั้ง (คำภาวนากับลมให้ยาวเท่ากัน)              thinking’bud’ with the in breath, and’dho’ with the out.
                                                                                                Keep the meditation-syllable as long as the breath.
๒    ให้รู้จักลมเข้า ลมออก โดยชัดเจน                                               Be clearly aware of each in-and-out breath.
๓    ให้รู้จักสังเกตลมในเวลาเข้าออกว่ามีลักษณะอย่างไร                Be observant of the breath as it goes in and out, noticing
สบาย หรือไม่ สบายกว้างหรือแคบ ขัดหรือสะดวก          whether it’s comfortable or uncomfortable, broad or
ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาว ร้อนหรือเย็น ถ้าไม่สบายก็            constricted, obstructed or smooth, fast or slow, short or long,
ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขจนได้รับความสะดวกสบาย เช่น    hot or cool. If the breath doesn’t feel comfortable, change it
เข้ายาวออกยาวไม่สบาย ให้เปลี่ยนเป็นเข้าสั้นออกสั้น      so that it does. If, for example, breathing in long and out long
 เป็นต้น จนกว่าจะได้รับความสบาย เมื่อได้รับ                  is uncomfortable, try breathing in short and out short. As
ความสบายสะดวกดีแล้ว ให้กระจายลมที่สบายนั้น           soon as you find that your breath feels comfortable, let this
ไปในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น                                        comfortable breath-sensation spread to the different parts
                                                                                                of your body.
กระจายลม                                                                              Spreading the breath.
๑     สูดลมเข้าที่ท้ายทอย ปล่อยลงไปในกระดุกสันหลัง  Inhale the breath-sensation at the base of the skull, and let         
ให้ตลอด ถ้าเป็นเพศชายให้ปล่อยไปตามขาขวาทะลุ        it flow  all the way down the spine. Then if you are male,          
ถึงปลายเท้า แล้ว กระจายไปในอากาศ                                                let it spread down your right leg to the sole of your foot,
                                                                                                to the end of your toes, and out into the air.
๒   แล้วก็กลับมาสูดใหม่ปล่อยเข้าไปในท้ายทอย            Then inhale the breath-sensation at the base of the skull
ปล่อยลงไปในกระดุกสันหลัง ปล่อยไปตามขาซ้าย         again, and let it spread down your spine, down your left
ทะลุถึงปลายเท้า แล้วกระจายไปในอากาศ                         leg to the ends of your toes, and out into the air.( if you are
                                                                                                Female, being with the left side first, because the male and
                                                                                                Female nervous systems are different.)
๓   แล้วก็กลับมาปล่อยตั้งแต่ท้ายทอยผ่านไหล่ทั้งสอง    Then let the breath from the base of the skull spread down
ถึงข้อศอก ข้อมือ ทะลุถึงปลายนิ้ว                                      over both shoulders, past your elbows and wrists, to the tips
                                                                                                of your fingers and out into the air.
๔    แล้วกลับมาปล่อยตั้งแต่ท้ายทอยกระจายไปที่ข้อ      Let the breath at the base of the throat spread down the
ปอด ขั้วตับ กระจายลงไปจนถึงกระเพาะเบา                    central nerve at the front of the body, pas the lungs and liver,
กระเพาะหนัก                                                                        all the way down to the bladder and colon.
๕    แล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปตรงกลางอกทะลุ                 Then inhale the breath right at the middle of the chest and let
ไปจนถึงลำไส้ กระจายลมสบายเหล่านี้ให้ทั่วถึงกันได้     it go all the way down to your intestines. Let all these brreath
จะได้รับความสะดวกสบายขึ้นมา                                       sensations spread so that they connect and flow together,
(ถ้าเป็นเพศหญิงให้กระจายลมทางซ้ายก่อน เพราะ            and you will feel a greatly improve sense of well-being.
เพศหญิงและชายเส้นประสาทต่างกัน)

๔ ขยายลม ๔ แบบ                                                                 Four adjusting the breath:
ให้รู้จักขยายลมออกเป็น ๔ แบบ คือ                                  Learn four ways of adjusting the breath:
        เข้ายาวออกยาว                                                      a. in long and our long;
       เข้าสั้นออกสั้น                                                       b. in short and out short;
       เข้าสั้นออกยาว                                                       c. in short and out long;
       เข้ายาวออกสั้น                                                       d. in long and out short;
แบบใดเป็นที่สบายให้เอาแบบนั้น หรือทำให้สบาย          Breathe whichever way is most comfortable for you; or,
ได้ทุกแบบยิ่งดี เพราะสภาพของบุคคล ลมหายใจ                             if possible, learn to breathe comfortably all four ways,
ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา                                                                because your physical condition and your breath are always
                                                                                                Changing.
๕ ฐานที่ตั้งของจิต                                                                 Base of the mind.
ให้รู้จักที่ตั้งของจิต ฐานไหนเป็นที่สบายของตัว                               Become acquainted with the bases or focal points for the
ให้เลือกเอาฐานนั้น (คนที่เป็นโรคเส้นประสารทปวด      mind—i.e. the resting spots of the breath—and center your
ศีรษะห้ามตั้งข้างบนให้ตั้งวอย่างสูงตั้งแต่คอหอย                              attention on whichever one seems most comfortable.
ลงไป และห้ามสะกดจิต สะกดลม ให้ปล่อยลม                                (if you suffer from nervous disorders or have frequent
ตามสบาย ปล่อยใจตามลมเข้าลมออกให้สบาย                  head-aches, don’t focus on any spot above the base of the
แต่อย่าให้หนีไปจากวงของลม)ฐานเหล่านั้น                      the throat. Don’t try to force the breath or to put yourself
ได้แก่                                                                                      Into a trance. Breathe freely and naturally. Let the mind
                                                                                                Be at ease with the breath- with-out, of course, letting it
                                                                                                Slip away. A few of these bases are: 
๑   ปลายจมูก                                                                         a. the tip of the nose;
๒   กลางศีรษะ                                                                       b. the middle of the head;
๓   เพดาน                                                                              c. the palate;
๔  คอหอย                                                                             d. the base of the throat;
๕  ลิ้นปี่                                                                                  e. the breastbone ( the tip
๖  ศูนย์ (สะดือ)                                                                      f. the navel (or a point just above it)
นี้คือฐานโดยย่อ คือที่พักแห่งลม                                         These are the base points of the breath.

๖  ขยายจิต                                                                              Spreading awareness.
ให้รู้จักขยายจิต คือทำความรู้สึกให้กว้างขวางออกไป      Spread your awareness—your sense of conscious feeling--
ทั่วสรรพางค์กาย                                                                   throughout the entire body.

๗ ประสานลม                                                                       United the breaths.
ให้รูจักประสานลม และขยายจิตออกให้กว้างขวาง           Unite the breaths throughout the body, letting them flow
ให้รู้ส่วนต่างๆ ของลมซึ่งอยู่ในร่างกายนั้นก่อน                                together comfortably, keeping your awareness as broad as
แล้วจะได้รู้ในส่วนอื่นทั่วไปๆ อีกมาก คือ ธรรมชาติ       possible. Once you are fully aware of the parts of the breath
ของลมมีหลายจำพวก ลมเดินในเส้นประสาท                   you already know, you will come to know other parts as well.
ลมเดินหุ้มเส้นประสาททั่วๆ ไป ลมกระจายออกจาก        The breath, by its nature, has many aspects: e.g. breath
เส้นประสาทแล่นแทรกแซงไปทั่วทุกขุมขน ลมให้          sensations flowing in the nerves, those flowing around and
โทษและให้คุณ ย่อมมีปนกันอยู่โดยธรรมชาติ                  about the nerves, those spreading from the nerves to every
ของมัน                                                                                   pore. Breath sensations which are harmful and those which

                                                                                                are beneficial are mixed together by their very nature.

ไม่มีความคิดเห็น: