วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meditation Handbook 8

ถ้าจะสรุปให้สั้นเข้า หลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้ คือ           To summarize, the basic steps to practice are as follows:
        กำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตให้หมด                 1 Eliminate all bad pre—occupations from the mind.
       ทำจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี                                     2  Make the mind dwell on good pre-occupations.
       อารมณ์ที่ดีต่างๆ ให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่ในจุด     3  Gather all good pre-occupations into a single point, i.e.
อันเดียวที่เรียกว่า เอกัคคตารมณ์                         the single pre-occupation of meditative absorption(jhāna).
       พิจารณาอารมณ์หนึ่งนั้นให้เป็น อนิจจัง              4 Consider this one pre-occupation until you see the way
ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่                               in which it is aniccaṃ, inconstant: dukkhaṃ, stressful:
ตัวตน สัตว์บุคคลว่างเปล่า                                   anattā, not the self, not a being, not an individual, empty.
        ๕    วางอารมณ์ทีดีและอารมณ์ที่ชั่วไปตามสภาพ      Let all good and bad dwell together, and are not of an equal
ของอารมณ์                                                                            nature.—because good and bad dwell together, and are of
เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกัน มีสภาพ                                               an equal nature. Let the mind follow its own nature. Let
เสมอกัน วางจิตไว้ตามสภาพของจิต รู้ไว้ตามสภาพ          knowing follow its own nature. Knowing doesn’t arise, and
แห่งรู้ รู้นั้นไม่รู้จักเกิด ไม่รู้จักดับ นั้นแลคือ สันติธรรม   doesn’t fall away. This is santi-dhamma, inherent peace. It
ดีก็รู้ ดีไม่ใช่รู้ รู้ไม่ใช่ดี ชั่วก็รู้ รู้ไม่ใช่ชั่ว ชั่วไม่ใช่รู้          knows evil, but knowing isn’t evil, and evil isn’t knowing.
คือรู้ไม่ติดความรู้ รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้ นั้นแหละคือ ธรรมชาติ  I.e. knowing isn’t attached to knowledge or to the thing
ธาตุแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เหมือนน้ำ ที่อยู่ในใบบัว           known. Its nature is truly elemental—flawless and pure, like
ฉะนั้นจึงเรียกว่า อสังขตะธาตุ เป็นธาตุแท้                          a drop of water on a lotus leaf. This is why it is called
asaṅkhata-dhātu – the unfashioned property,
a true element.
เมื่อใครทำได้เช่นนี้ ก็จะเห็นของดีวิเศษเกิดขึ้นในใจ        When you can follow these five steps, you will find
แห่งตน   จะเป็นกุศลวาสนาบารมีของท่านผู้ปฏิบัติ           marvels appearing in your heart, the results of having
ในทางสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน จะได้ผล ๒    practiced tranquility and insight meditation. These results
ประการกล่าวคือ โลกียผลที่จะให้สำเร็จประโยชน์          fall into the two classes already mentioned: mundane,
อนามัยของร่างกายแห่งท่าน และคนอื่นๆ ทั่วไป                               providing for your own physical well-being and that ot
ในสากลโลกนี้ ประการหนึ่ง ประการที่ ๒ จะได้                              others throughout the world; and transcendent, providing
โลกุตรผลอันเป็นประโยชน์อนามัยในด้านจิตใจ                              for the well-being of your heart, bringing happiness 
ของท่าน มีความสุข ความเยือกเย็น และความราบ             which is calm, cool and blooming, leading all the way
รื่นชื่นบาน ก็จะถึงพระนิพพาน เป็นเบื้องหน้า ไม่ต้อง     to nibbāna—free from birth,
เกิด แก่ เจ็บ ตาย                                                                     ageing, sickness and death.
ได้อรรถาธิบายมาโดยย่อ พอเป็นหัวข้อปฏิบัติของท่าน   This has been a brief explanation of the main principles
พุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนา หากท่านมีความ        of meditation. If you have any question, or if you
สงสัยขัดข้องจากการปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าวไว้ใน     encounter any obstacles in putting these principles
ตำราเล่มนี้โดยประการใดๆ ต้องการจะศึกษาจากผู้           into practice, and wish to study directly with someone
ให้แนวความคิดที่กล่าวมานี้ ยินดีทีจะส่งเสริมชี้แจง          who teaches along these lines, I will be happy to help
ข้อสงสัยของท่าน ตามกำลังความสามารถของผู้เขียน       and advise you to the best of my ability, so that we
เพื่อให้สำเร็จสันติสุขในทางพระศาสนาโดยทั่วหน้ากัน    can all come to know the peace and well-being offered
by the religion.
สำหรับผู้ปฏิบัติทั่วๆไป ควรจะยึดเอาวิธีที่ ๒ ดังต่อไป    Most people will find that Method 2, which follows, is
นี้ ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบายกว่าแบบที่ ๑ ที่กล่าว      easier and more relaxing than Method 1,
มาแล้ว                                                                                    outlined above.


ไม่มีความคิดเห็น: