วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาคที่ 2 เจ็ดตำนาน


ภาคที่ 2 เจ็ดตำนาน
ชุมนุมเทวดา
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ                                                เทพดาในรอบจักรวาฬทั้งหลาย จงมาประชุมกัน
อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา,                                   ในสถานที่นี้, จงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์
สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ                                    และนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สุณันตุ  สัคคะโมกขะทัง.                                 ผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี.
สัคเค กาเม จะ รูเป                                           ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข                             ชั้นกามภพก็ดี  รูปภพก็ดี และภุมมเทวา
วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม                              ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา 
ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะ                                ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน
วัตถุมหิ เขตเต,                                                ในต้นพฤกษาและป่าชัฏ
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละ                               ในเรือนและไร่นาก็ดี และยักษ์คนธรรพ์ นาค
ถะลวิสะเม ยักขะคันธัพพะ                             ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำบนบก และที่อันไม่เรียบราบก็ดี
นาคา, ติฏฐันตา สันติเก                                  อันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ 
ยัง  มุนิวะระวะจะนัง                                                  คำใดเป็นคำสั่งสอนของจอมพระมุนี 
สาธะโว เม สุณันตุ.                                         ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงตั้งใจสดับฟังคำนั้น.
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                        ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา,                                               กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,           
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                        ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา,                                               กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                        ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา.                                               กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,

ไม่มีความคิดเห็น: