วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปุพพภาคนมการคาถา


ปุพพภาคนมการคาถา
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต                เราทั้งหลายจงสวดปุพพะภาคะนะมะการะ
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ             กันเถิด
(รับพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                                 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต                                                      ซึ่งเป็นผุ้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ                                          ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 ( ครั้ง)

ไม่มีความคิดเห็น: