วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรณคมนปาฐะ


สรณคมนปาฐะ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง          เราทั้งหลายจงสวดติสะระณะคะมะนะปาฐะ
ภะณามะ เสฯ                                                  กันเภิด
(รับพร้อมกัน)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ                                  ข้าพเข้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ                                   ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ                                   ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ                     แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ                     แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ                     แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
ตะติยัมปิ พัทธัง สะระณ้ง คัจฉามิ                   แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทะเจ้าเป็นสรณะ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ                   แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ                   แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ

ไม่มีความคิดเห็น: