วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัจจะกิริยคาถา


สัจจะกิริยคาถา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทโ เม สะระณัง วะรัง                                    พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง                                     ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง                                  พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง                                     ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง                                  พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง                                     ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

ไม่มีความคิดเห็น: