วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา


มหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา
มะหาการุณิโก นาโถ                                        ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ประกอบด้วยพระมหากรุณา
อัตถายะ สัพพะปาณินัง                                  ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม
ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา                                                เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ปัตโต สัมโพธิมัตตะมัง                                   ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม
เอเตนะ สั้จจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ                               ขออุปัทวะทั้งอย่าได้มีแต่ท่าน
มหาการุณิโก นาโถ                                          ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ประกอบด้วยพระมหากรุณา
หิตายะ สัพพะปาณินัง                                                ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม
ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา                                                เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ปัตโต สัมโพธิมัตตะมัง                                   ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ                               ขออุปัทวะทั้งอย่าได้มีแต่ท่าน
มะหาการุณิโก นาโถ                                        ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ ประกอบด้วยพระมหากรุณา
สุขายะ สัพพะปานินัง                                     ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม
ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา                                                เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง                                   ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                     ด้วยความกล่าวสัตย์นี้
มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ                               ขออุปัทวะทั้งอย่าได้มีแต่ท่าน

ไม่มีความคิดเห็น: