วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระธาตุกถา


พระธาตุกถา
สังคะโห อะสังคะโห,                                       การสงเคราะห์ การไม่สงเคราะห์คือ
สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง,                              สิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์แล้ว
อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง,                              สิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้
สังคะนิเตนะ สังคะหิตัง,                                  สิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้,
อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง,                         สิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิงที่สงเคราะห์ไม่ได้,
สัมปะโยโค วิปปะโยโค,                                   การอยู่ด้วยกัน การพลัดพรากคือ
สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง,                            การพลัดพรากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกัน,
วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง,                            การอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลัดพรากไป,
อะสังคะหิตัง.                                                   จัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้.

ไม่มีความคิดเห็น: