วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นมการคาถา


นมการคาถา
สัมพุทเธ อัฏฐวีสัญจะ ทะวาทะสัญจะ             ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
สหัสสะเกปัญจะสะตะสหัสสานิ นะมามิ        แสน  หมื่น  พัน ๒๘ พระองค์
สิระสา อะหัง                                                   ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ              ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย
นะมามิหัง                                                       พระสงฆ์ด้วย
นะนะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ                         ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
อุปัททะเว อะเนกา อันตะรายาปิ                      ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
วินัสสันตุ อะเสสะโต                                      ขจัดเสียซึ่งอุปัทวะ ทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลาย
เป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่เหลือ
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ                          ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จตุวีสติสหัสสะเกทะสะสะตะสะหัสสานิ       ล้าน หมืน พัน ๕๕ พระองค์
นะมามิ สิระสา อะหัง                                      ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรน                ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย
นะมามิหัง                                                       ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
นะมะการานุภาเวน หันตะวา                          ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความน้อบน้อม
สัพเพ อุปัททะเว                                              จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต    แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนกจงพินาศไปโดยไม่เหลือ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต                              ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก                           ล้าน หมื่น พัน
วีสะสติสะตะสะหัสสานิ                                 ๑๐๙ พระองค์
นมามิ สิระสา อะหัง                                        ด้วยเศียรเกล้า
เตสัง  ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ             ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วยของ
นะมามิหัง                                                       พระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ
นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา                        ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความน้อบน้อม
สัพเพ อุปัททะเว                                             จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต    เป็นอเนกจงพินาศไป  โดยไม่เหลือ     

ไม่มีความคิดเห็น: