วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โอวาทปาฏิโมกขปาฐะ


โอวาทปาฏิโมกขปาฐะ
หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะ ปาฏิโมขัง ตีหิ คาถาหิ
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,                           ความอดกลั้น คือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่ง.
นิพพานัง ปะระมังวะทันติ พุทธา,                   ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง.   
นะหิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,                         ผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น
สะมะโณ โหติปะรัง วิเหฐะยันโต.                     ไม่ชื่อว่าบรรพชิตสมณะเลย 
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,                           การไม่ทำบาปทั้งปวง,        
กุสะลัสสูปะสัมปะทา,                                      การยังกุศลให้ถึงพร้อม,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,                                 การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว              
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง.                                 ๓ อย่างนี้, เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อะนูปะ วาโท,                                                  ความไม่กล่าวร้าย, 
อะนูปะ ฆาโต,                                                  ความไม่ล้างผลาญ,
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,                                    ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์,
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสฺมิง,                                ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัตตาหาร      
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,                                ที่นอนที่นั่งอันสงัด,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค,                                      และความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต             
เอตัง  พุทธานะ สาสะนันติ                           อย่างนี้, เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ
ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต
ปัญญา สัมมะทักขาตาฯ
กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตาฯ
เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตาฯ
อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา,
กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตาฯ
อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ,
อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ,
กาเมสุ มิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ,
มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ,
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติฯ
เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา,
อิธะ ภิกขุ สีละวา โหติ,
ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน,
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติฯ
เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริตฺวา.
ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติฯ
เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
อิธะ ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,
สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติฯ
วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา,
อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง,
สะมาธิชัมปีติสุขัง  ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติฯ
ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน,
สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติฐ,
ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ.
ตติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติฯ
สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา,
ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา,
อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง,
จะตุตถัง ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติฯ
เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติฯ
อุทะยัตถคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต,
อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทุกขักขะยะคามินิยาติฯ
เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ,
อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ,
อะยัง ทุกขะนิโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติฯ
อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาตีติฯ
เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตาฯ
สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโสฯ
สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มหานิสังสาฯ
ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติฯ
เสยยะถีทังฯ
กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวาฯ
ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา,
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,
วะยะธัมมา สังขารา,
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ
ภาสิตัญจิทัง ภะคะวะตา,
เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ,
สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ,
หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะตีติ ฯ
ตัสฺมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพังฅ,
ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ,
อธิสีละสิกขาสะมาทาเน,
อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน,
อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาเน,
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทสสามาติฯ
เอวัญหิ โน สิกขิตัพพังฯ

ไม่มีความคิดเห็น: