วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สิงคาลสูตร 11


เอวัง วุตเต                                                       เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส พระธรรมเทศนา
สังคาละโก คะหะปะติปุตโต                             นี้จบแล้วอย่างนี้ สิงคาละมาณพคฤหบดีบุตร
ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ                                ได้กราบทูลข้อนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
อะภิกกันตัง ภันเต                                            ไพเราะยิ่งนัก พระเจ้าข้า
อะภิกกันตัง ภันเต                                            ไพเราะยิ่งนัก พระเจ้าข้า
เสยยะถาปิ ภันเต นิกกุชชิตัง                            พระเจ้าข้า บุคคลหงายของที่คว่ำ
วา อุปกุชเชยยะ ปะฏิจฉันนัง                           หรือเปิดของที่ปิด
วา วิวะเรยยะ มูฬหัสสะ วา                            หรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีป
มัคคัง อาจิกเขยยะ อันธะกาเร                          ไว้ในที่มืด โดยตั้งใจว่า
วา เตลัปปัชโชตัง ธาเรยยะ                              บุคคลผู้มีจักษุจะได้เห็นรูป
จักขุมันโต รูปานิ ทักขันตีติ                             แม้ฉันใด
เอวะเมวะ ภะคะวะตา อะเนกะปะริยาเยนะ      พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้น
ธัมโม ปะภาสิโต                                               ทรงประกาศธรรมโดยหลายกระบวน อย่างนี้
เอสาหัง ภันเต ภะคะวันตัง สะระณัง                ข้าพระพุทธเจ้า ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระธรรม
คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ                      และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก
อุปาสะกัง มัง ภะคะวา ธาเรตุ                           ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าไว้ว่า
อัชชคัคเค ปาณุเปตัง                                       เป็นอุบาสก
สะระณัง คะตันติ.                                            ถึงพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

ไม่มีความคิดเห็น: