วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นมการสิทธิคาถา 15-8-55


นมการสิทธิคาถา
.โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ                     ท่านพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุขจัดมลทินคือ
โมหะเสียแล้ว
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต                       ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เอง
เสด็จไปดีพ้นไปแล้ว
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต                          ทรงเปลื้องชุมนมชนอันเป็นเวไนยจากบ่วงแห่งมาร,
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยังฯ                     นำให้ถึงความเกษม
พุทธัง วะรรันตัง สิระสา นะมามิ                     ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้า
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ                      ผู้บวรพระองค์นั้นผู้เป็นนาถะ แลผู้นำแห่งโลกตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ  โหตุ                                         ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ
จงมีแก่ท่าน
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ                    ขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ
.ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ                   พระธรรมเจ้าใด เป็นดุจะธงชัยแห่ง
พระศาสดาพระองค์นั้น
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง                           สำแดงทางแห่งความบริสุทธิแก่โลก
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี                          เป็นคุณอันนำยุคเข็ญคุ้มครองชนผู้ทรงธรรม
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณฯ                      ประพฤติดีแล้วนำสุขมาทำความสงบ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ                        ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้น
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง                      อันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อน     
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ                         ด้วยเดชพระธรรมนั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ                    จงมีแก่ท่านอันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ           
.สัทธัมมะเสนา สัคะตานุโคโย                       พระสงฆ์เจ้าใด เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา                            ดำนินตามพระศาสดา ผู้เสด็จไปดีแล้ว
(คือมีสมานฉันท์ในการประกาศพระศาสนา)
                                                                        ผจญเสียซึ่งกิเลสอันลามกของโลก
(คือปราบความชั่วลามกของชุมนุมชนด้วย
สั่งสอนให้ละเสีย)
สันโต สะยัง สันตินิโย ชะโก จะ                       เป็นผู้สงบเองด้วย ประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย
สฺวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ                     ย่อมทำพระธรรมอันพระศาสดาตรัสดีแล้ว ให้มีผู้รู้ตาม
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ                        ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระสงฆ์เจ้าผู้บวรนั้น
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง                       ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน
ตันเตชะสา เต ขะยะสิทธิ โหตุ                         ด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ
จงมีแก่ท่าน
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ                    ขออันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศด้วยเทอญ.

ไม่มีความคิดเห็น: