วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์การเจริญมหาสติปัฏฐาน 1


 อานิสงส์การเจริญมหาสติปัฏฐาน
1โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
สัตตะ วัสสานิ                                                  ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง ๒
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่
เป็นพระอนาคามี(คือผู้นั้นคงจะได้อรหัตผล
หรือ อนาคามิผล ในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่)
ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ วิสสานิ                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
2โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ฉะ วัสสานิ                                                       ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง ๒
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ฉะ วิสสานิ                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
3โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ปัญจะ วัสสานิ                                                 ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ปัญจะ วิสสานิ                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
4โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
จัตตาริ วัสสานิ                                                            ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว จัตตาริ วิสสานิ                     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
5โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ตีณิ วัสสานิ                                                      ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ตีณิ วิสสานิ                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
6โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ทะเว  วัสสานิ                                                  ตลอด  ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ทะเว วิสสานิ                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
7โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
เอกัง วัสสัง                                                      ตลอด ปี
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว เอกัง วัสสัง                           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
8โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
สัตตะ มาสานิ                                                  ตลอด เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ มาสานิ                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
9โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ฉะ  มาสานิ                                                      ตลอด  เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี

ไม่มีความคิดเห็น: