วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์การเจริญมหาสติปัฏฐาน ๒


ติฏฐันตุ ภิกขะเว ฉะ มาสานิ                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
10โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ปัญจะ มาสานิ                                                  ตลอด เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ปัญจะ มาสานิ                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
11โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
จัตตาริ มาสานิ                                                 ตลอด เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว จัตตาริ                                  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
12โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ตีณิ  มาสานิ                                                     ตลอด เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ตีณิ มาสานิ                           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
13โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
ทะเว มาสานิ                                                    ตลอด  เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ทะเว มาสานิ                         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือนยกไว้
14โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
มาสัง                                                               ตลอด เดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ วิสสานิ                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปียกไว้
15โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
อัฑฒะมาสัง                                                     ตลอด กึ่งเดือน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี
ติฏฐันตุ ภิกขะเว อัฑฒะ มาสานิ                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กึ่งเดือนยกไว้
16โย หิ โกจิ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง
อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน  เอวัง ภาวเวยยะ     พึงปฏิบัติสติปัฏฐาน นี้ อย่างนั้น
สัตตาหัง                                                          ตลอด วัน
ตัสสะ ทะวินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง             ผู้นั้นถึงหวังผลทั้ง
ผะลัง ปาฏิกังขัง                                              ผลอันใดอันหนึ่ง
ทิฏเฐวะ ธัมเม อัญญา                                      คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้
สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา                      หรือเมื่ออุปาทิ( คือสังโยชน์) ยังเหลืออยู่
เป็นพระอนาคามี
เอกายะโน ภิกขะเว อะยัง มัคโค                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก
สัตตานัง วิสุทธิยา                                           เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลาย
โสกะปริเทวานัง สะมะติกกะมายะ                   เพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไร
ทุกขะโทมะนัสสานัง อัฏฐังคะมายะ                เพื่ออัสดงค์ดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส
ญายัสสะ อะธิคะมายะ                                     เพื่อบรรลุญายธรรม
นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ                               เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้ง
ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ                      ทางนี้คือสติปัฏฐาน อย่าง ด้วยประการฉะนี้
อิติ ยันตัง วุตตัง                                               คำอันใด ที่กล่าวแล้วอย่างนี้
อิทะเมตัง ปะฏิจจะ วุตตันติ                             คำอันนั้น ที่อาศัยทางอันเอก(คือสติปัฏฐาน ๔)
 นี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้
อิทามะโวจะ ภะคะวา                                       พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบแล้ว
อัตตะมะนา เต ภิกขู                                         ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ                     เพลิดเพลินนักซึ่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า
                                                                        ด้วยประการฉะนี้แล
จบมหาสติปัฏฐานสูตร

ไม่มีความคิดเห็น: