วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสนา ๕


ฆานัญ จะ ปะชานาติ                                   ย่อมรู้จักจมูกด้วย
คันเธ จะ ปะชานาติ                                         ย่อมรู้จักกลิ่นด้วย
ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ                              อนึ่ง สังโยชน์(เครื่องผูก) ย่อมเกิดขึ้น
อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง                                  อาศัยจมูกและกลิ่นทั้ง นั้นอันใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักอันนั้นด้วย
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ          อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น
อุปปาโท โหติ                                                   ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ประการนั้นด้วย
ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ             อนึ่ง ความที่ละสังโยชน์ ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้
ปะหานัง โหติ                                                  ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชนัสสะ                อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้ว
อายะติง อนุปปาโท โหติ                                  ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
4 ชิวหัญ จะ ปะชานาติ                                                ย่อมรู้จักลิ้นด้วย
ระเส จะ ปาชานาติ                                           ย่อมรู้จักรสด้วย
ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ                              อนึ่ง สังโยชน์(เครื่องผูก) ย่อมเกิดขึ้น อาศัยลิ้นและ
อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง                                  รสทั้ง นั้นอันใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักอันนั้นด้วย
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ          อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น
อุปปาโท โหติ                                                   ย่อมเกิดขึ้นได้
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ด้วยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นด้วย
ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ             อนึ่ง ความที่ละสังโยชน์
ปะหานัง โหติ                                                  ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชนัสสะ                อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้ว
อายะติง อนุปปาโท โหติ                                  ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
กายัญจะ ปะชานาติ                                     ย่อมรู้จักกายด้วย
โผฏฐัพเพ จะ ปะชานาติ                                  ย่อมรู้จักโผฏฐัพพะ(สิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกาย) ด้วย
ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ                              อนึ่ง สังโยชน์ผเครื่องผูก) ย่อสเกิดขึ้น
อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง                                  อาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้ง นั้นอันใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักอันนั้นด้วย
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ          อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น
อุปปาโท โหติ                                                   ย่อมเกิดขึ้นได้
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ด้วยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นด้วย
ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ                         อนึ่ง ความที่ละสังโยชน์
ปะหานัง โหติ                                                  ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ด้วยประการใด ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชนัสสะ                อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้ว
อายะติง อนุปปาโท โหติ                                  ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: