วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนา ๔


3 อายะตะนะปัพพัง                                         ข้อกำหนดด้วยอายตนะ
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ                             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออีนยังมีอยู่อีก ภิกษุ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน
ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ              และอายตนะภายนอก ( อย่างละ )
กะถัญจะ ภิกขะเว  ภิกขุ                                   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็น
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน
ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ              และอายตนะภายนอก
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ                                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
1จักขุญจะ ปะชานาติ                                       ย่อมรู้จักตาด้วย
รูเป จะ ปะชานาติ                                            ย่อมรู้จักรูปด้วย
ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ                              อนึ่ง สังโยชน์(เครื่องผูก)
อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง                                  ย่อมเกิดขึ้น อาศัยตาและรูป
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ทั้ง นั้นอันใด ย่อมรู้จักอันนั้นด้วย
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ          อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น
อุปปาโท โหติ                                                   ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยประการใด ย่อม
ตัญจะ ปะชานาติ                                             รู้ประการนั้นด้วย
ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ             อนึ่ง ความที่ละสังโยชน์ ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้
ปะหานัง โหติ                                                  ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชนัสสะ                อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้ว
อายะติง อนุปปาโท โหติ                                  ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
2 โสตัญ จะ ปะชานาติ                                     ย่อมรู้จักหูด้วย
สัทเทจะ ปะชานาติ                                          ย่อมรู้จักเสียงด้วย
ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ                              อนึ่ง สังโยชน์ผเครื่องผูก)
อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง                                  ย่อมเกิดขึ้น อาศัยหูและเสียง
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ทั้ง นั้นอันใด ย่อมรู้จักอันนั้นด้วย
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ          อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้น
อุปปาโท โหติ                                                   ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ประการนั้นด้วย
ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชนัสสะ                         อนึ่ง ความที่ละสังโยชน์ ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้
ปะหานัง โหติ                                                  ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย
ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชนัสสะ                อนึ่ง ความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้ว
อายะติง อนุปปาโท โหติ                                  ย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้จักประการนั้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: