วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระวินัย


พระวินัย
ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา           ปฐมปาราชิก พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้แจ้ง ทรง
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ                          เห็นจริง ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
ปะฐะมังปาราชิกัง กัตถะ ปัญญัตตันติ             ทรงบัญญัติไว้ที่ไหน
เวสาลิยัง ปัญญัตติ                                           ทรงบัญญัติไว้ในเมืองเวสาลี
กัง อารัพภติ                                                     ทรงปรารภใคร
สุทินนัง กะลันทะปัตตัง อารัพภะติ                  ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร
กิสมิง วัตถุสมินติ                                            ในเรื่องอะไร
สุทินโน กะลันทะปุตโต ปุราณะทุติยิกายะ       ในเรื่องที่พระสุทินกลันทบุตร
เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัสมิง วัตถุสมินติ        ได้เสพเมถุนกับภรรยาเก่า
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา                     โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
เวรัญชายัง วิหะระติ                                         กับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ    ทรงประทับที่โคนต้นไทรย้อยในเมืองเวรัญชา
สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ                     พร้อมด้วยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
อัสโสสิ โข เวรัญโช พฺราหฺมโณ  ขะลุ โภ           เวรัญชพราหมณ์ได้สดับว่า ท่านผู้เจริญนัยว่า
โคตะโม สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต      พระสมณโคดมสากยบุตร ออกผนวชจากสากย
เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะมูเล        ราชสกุล กับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ทรงประทับอยู่ที
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ                                     โคนไทรย้อยในเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุ
สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ                     ประมาณ ๕๐๐ รูป
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง โคตะมัง                   พระผู้มีพระภาคผู้โคดม ผู้มีกิตติศัพท์อันงามฟุ้ง
เอวัง กัลป์ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต          ขจรไป แม้พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงเป็นพระ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัทพุทโธ        อรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู         และจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นนายสารถีผู้
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา              ฝึกยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดาของปวงเทพดา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ                  และมนุษย์ ผู้ตื่นแล้ว ผู้มีโชค

ไม่มีความคิดเห็น: