วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อริยธนคาถา


อริยธนคาถา
หันทะ  มะยัง  อะริยะธะนะคาถาโย  ภะณามะ  เส  ฯ
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต                                   ความเชื่อของบุคคลใด 
อะจะลา สุปะติฏฐิตา                                        ตั้งมั่นแล้วในพระตถาคตเจ้า
สีลัญจะ ยัสสะ กัลฺยานัง                                   อนึ่งศีลของบุคคลใดดีงาม 
อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง.                                  เป็นที่ยินดีแห่งพระอริยะเจ้าอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้ว
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ                                                ความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีอยู่แก่บุคคลใด 
อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง,                                      อนึ่งความเห็นของบุคคลผู้ใดเป็นธรรม
ตรงตามความเป็นจริง,
อะทะลิตโทติ ตัง อาหุ                                      บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่จน
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง.                                     ความเป็นอยู่ของผู้นั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์,
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ                                  เพราะเหตุนั้น เมื่อผู้มีปัญญามาระลึกถึง
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,                                 คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อะนุยุญเชถะ เมธาวี                                         ก็ควรประกอบความเชื่อและศีลและความเลื่อมใส 
สะรัง พุทธานะสาสะนันติ.                              ความเห็นธรรมไว้เนื่อง ดังนี้แล.

ไม่มีความคิดเห็น: