วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ติอุทานคาถา


ติอุทานคาถา
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา                                    เมื่อใดธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์
อาตาปิโน ฌายะโต พฺราหมณัสสะ                   ผู้มีเพียรเพ่งอยู่
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา                    เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง                          เพราะรู้แจ้งธรรมว่าเกิดแต่เหตุ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา                                    เมื่อใดธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์
อาตาปิโน ฌายะโต พฺราหมณัสสะ                   ผู้มีเพียรเพ่งอยู่
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา                    เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป
ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ                        เพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา                                    เมื่อใดธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์
อาตาปิโน ฌายะโต พฺราหมณัสสะ                   ผู้มีเพียรเพ่งอยู่
 วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง                           พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสานาดำรงอยู่ได้
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.                     ดุจพระอาทิตย์อุทัยกำจัดมืด ทำอากาศให้สว่างฉะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: