วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พระธาตุปางเยอ
พระธาตุปางเยอ เป็นพระเจดียบรรจุพระเกศาธาตุึแห่งพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ยอดเขาใจกลางเมืองเชียงรุ่ง ขณะที่ีพระอังคารธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่บนเขานอกเมือง ใกล้สถานที่ตั้งเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งอาฬวกะยักษ์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่านอาฬวกะยักษ์ได้เคยถือบาตตามเสด็จพระผู้พระภาคเจ้าไปบิณทบาต แต่เนื่องจากเคยกินชาวเมืองไปเป็นจำนวนมาก จึงรู้สึกอายต่อชาวเมือง ได้ถวายบาตให้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปรออยู่นอกเมือง
ตรงทีชาวเมืองได้สร้างเจดีย์อนุสรณ์สถานไว้นั่นเอง เป็นยอดเขาริมฝั่งแม้น้ำโขง ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่ ชาวเมืองอาฬวีได้ออกมาฟังเทศน์ประจำ และได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: