วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

พระครูสิริธรรมวิอเทศ (อุดม)

พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร์จีเนียร์ สหรัฐอเมริกา บนโขดหินเมืองเชียงรุ่ง มีป่าไม้เขี่ยวขจีเป็นฉากหลัง จากสิบสองปันนา จีน

ไม่มีความคิดเห็น: