วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ชาปูเอ้อร์แห่งสิบสองปันนา

ชาปฟุเอ้อร์ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในสิบสองปันนา ราคาก็ขึ้นอยู่กัยอายุแห่งต้นชานั้นๆ หากมีอายุมากๆ ราคาใบชาที่เก็บจากต้นชานั้นก(็จะมีราคาแพงไปด้วย เวลาซื้อเขาจึงมักจะถามเสมอว่า เอาชาปีไหน คือแบบอานุมากหรือน้อย เปฌ็นต้น อายุมากมักจะมีผลทางเป็นยาบำรุงไปด้วยทำให้าราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น: