วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บูรณะพระธาตุปางเยอ เชียงรุ่ง

พระธาตุตุปางเยอ  เป็นพระธาตุเก่าแก่ประจำเมืองเชียงรุ่ง เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพื่อให่้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สักการะบูชา  ขณะนี้พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง แห่งเมืองเชียง ได้รับเซ็นต์มอบอกนาจจากรัฐบาลให้รับผิดชอบบูรณะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม พระอาจารย์ปรารภว่าจะทำการปิดด้วยทองคำทั้งองค์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้เตรียมทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ ให้เป็นทองคำเหลืองอร่ามทั้งองค์ หวังว่าเราทั้งหลายคงจะได้ร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเมื่อก่อนนั้นพวกเราก็เคยได้ทำมาแล้วด้วยกัน หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะระลึกถึงเรื่องราวนั้นได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นเรื่องราวข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็ตาม 

ไม่มีความคิดเห็น: