วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลานพระธาตุปางเยอ pratatpang-yer.jinghong

นี่คือ ๒ พระอาจารย์ผู้ที่จะนำพาพวกเราทั้งหลายสร้างมหากุศลอันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในโลก ด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุปางเยอ อันเผ็นที่ประดิษฐานพระเกสาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ให้เป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ เพื่ออานิสงส์นำเราให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารถึงบรมสุขอันได้แก่อมตะธรรมคือพระนิพพาน จากซ้ายคือ พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถัดมาก็คือ พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์ พระธรรมทูตสวายต่างประเทศ ผู้ชวยเจ้่าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สนยามหญ้าแห้งๆลานพระธาตุนั้นเพราะปราศจากผู้บำรุงดูแลรักษา ผมเจอท่านเจ้าอาวาสวัดบนเขา ท่านก็บอกว่า ญาติโยมเขาเรี่ยไรเงินจ่ายให้เดือนละ ๕๐๐ หยวน ถามว่าพอใช้ไหม บอกว่าไม่พอใช้ ต้องช่วยตนเอง บิณฑบาตไม่ได้เหมือนเมืองไทย  ven.tukong and ven.prakruprakasbuddhapak took photo in front of pratatpang-yer located in jinghong ,xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: